Gå till innehåll

Överklaga ett beslut

Är du missnöjd med ett beslut kan du överklaga detta.

Tala om i brevet vilket beslut du vill överklaga. Enklast bifogas en kopia av beslutet eller ange diarienummer. Tala även om vilken ändring du vill ha av beslutet. Du ska uppge ditt namn, adress och telefonnummer i brevet.

Brevet ska vara egenhändigt undertecknat av klaganden eller dennes ombud.

Ditt brev ska ha kommit till Samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor räknat från den dagen du fick del av beslutet.

Överklagandet skickas till

Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
595 03 Boxholm

Boxholms kommun sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Östergötland.