Gå till innehåll

Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Sprider du en biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligen underrätta miljökontoret om spridningen.

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Tillstånd måste sökas innan yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • inom skyddsområde för vattentäkt, se nedan
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Anmälan krävs för yrkesmässig spridning på:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter
 • banvall
 • övriga områden där allmänheten får färdas fritt och som är större än 1000 kvadratmeter (åkermark undantaget)

Anmälan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst fyra veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde ska sökas:

 • Om spridning sker inom vattenskyddsområdets primär och/eller sekundär zon
 • Om tillståndsplikten är reglerad i vattenskyddsområdets föreskrifter

Ansökan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som nyttjar marken.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridning av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Prata med miljökontoret om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Integrerat växtskydd

Du som använder växtskyddsmedel ska ha ett genomtänkt arbete med ditt växtskydd. I korthet ska du på gårdsnivå ha en plan för att förebygga med skadegörare och ogräs, följa utvecklingen av ogräs och skadegörare, behovsanpassa bekämpningen och följa upp utförda behandlingar. Mer information om integrerat växtskydd hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Behörighet och krav på dokumentation

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i behörighetsklasser, klass 1, 2 eller 3. Växtskyddsmedel i klass 1 och 2 med bokstavsbeteckning L får bara användas yrkesmässigt och det krävs användningstillstånd och utbildning. Växtskyddsmedel i klass 3 får användas av var och en.

Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska dokumentation föras.

Vid spridning av växtskyddsmedel finns två olika typer av skyddsavstånd att ta hänsyn till: fasta och anpassade skyddsavstånd. Det finns även reglerat vilka skyddsavstånd som gäller vid påfyllning och rengöring av sprututrustningen.

Funktionstest av spruta

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad. Beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstesttillfället.

Biocidprodukter

För samtliga biocidprodukter gäller att spridning ska göras på ett sådant sätt att inte människors hälsa eller miljön skadas. Om du ska sprida en biocidprodukt (undantag för nematoder, insekter eller spindeldjur) på en plats som allmänheten har tillträde till måste du skriftligen underrätta miljökontoret om bekämpningen. Information gällande bekämpningen ska lämnas till allmänheten på väl synliga anslag. Vid spridning av biocidprodukter ska dokumentation föras.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.