Kommunens revisorer

Boxholms kommun har fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även lekmannarevisorer i kommunens bolag.

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och på dess uppdrag granskar kommunens revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.

Revisionen

Revisorerna granskar årligen på fullmäktiges uppdrag all den verksamhet som bedrivs av kommunen inklusive de kommunala bolagen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Revisorerna bedriver sin granskning oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen och nämnderna som uppdragsgivaren kommunfullmäktige.

Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från KPMG.

Revisionsarbetet sker i dialog med nämnder och styrelser och är inriktat på utveckling av den kommunala verksamheten.

Utveckling

Revisionens uppgift är att både självständigt och tillsammans med kommunens övriga nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige. Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till kommunfullmäktige med ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet.                         

Kommunens revisorer för mandatperioden


Perioden 2023-2026

Agneta Bergquist (S)
Dan Fritz (S)
Ylwa Söderström (M)
Kjell Beims (KD)
Sören Norrby (M)

Ordförande, vice ordförande samt övriga uppdrag för revisorer att väljas av KF.

Avgående period 2019-2022

Per-Arne Löfving (c), Ordförande
Kontakt: 070-335 53 68, e-post: pea_malex@hotmail.com

Gunnar Andersson (s), Vice ordförande
                  
Ylwa Söderström (m)
Birgitta Palmqvist (s)        
Agneta Bergquist (s)


Kommunalförbundet ITSAM: Ylwa Söderström (m)

Samordningsförbundet Västra Östergötland: Ylwa Söderström (m)
                                       

Övrig information

Revisionsreglemente Pdf, 120.5 kB.
God revisionssed i kommunal verksamhet Pdf, 3 MB.