Gå till innehåll

Avgifter

Boxholm kommun tillämpar maxtaxa enligt Socialtjänstlagen.

Maxtaxan innebär ett högkostnadsskydd för avgifter och får per månad högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 47 600. För 2021 är maxtaxan 2 138 kronor.

I maxtaxan ingår omvårdnadsavgift i vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, korttidsvård och växelvårdsboende samt avgift för serviceinsatser via hemtjänst, trygghetslarm, avgift för dagverksamhet samt avgift för hemsjukvård.

Taxan består av enhetliga avgifter för de olika insatser som ges oavsett boendeform.