Gå till innehåll

Farligt avfall

Enligt miljöbalken är företag skyldiga att sortera ut och ha koll på sitt farliga avfall. Farligt avfall innebär avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön.

Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena som exempelvis:

  • Batterier och bilbatterier
  • Bekämpningsmedel
  • Bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor
  • Elektronisk utrustning
  • Lysrör
  • Lösningsmedel
  • Spillolja
  • Sprayflaskor

Företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra och miljövänligt sätt.

Naturvårdsverkets avfallsregister ska alla verksamheter registrera sitt farliga avfall via en e-tjänst. Naturvårdsverket informerar även om vilkas uppgifter som ska lämnas in samt hur rapporteringen går till.

Transport av farligt avfall

För borttransport och omhändertagandet av ditt företags farliga avfall kan du välja att anlita en transportör eller köra vissa typer och mängder farligt avfall själv.

Vid anlitande av transportör

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd från Länsstyrelsen att köra farligt avfall samt att mottagaren har tillstånd. När du skickar iväg farligt avfall ska du skriva ett transportdokument för varje transport.

Vid egen transport

Om du anmäler egen transport till länsstyrelsen får du transportera mindre mängder avfall från din anläggning eller fastighet. Detta gäller sammanlagt upp till 100 kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår.

Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Mer information om avfallstransporter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.