Gå till innehåll

Kris och beredskap

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser som till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola.

Information när det händer något

Om någonting händer så är webbplatsen www.boxholm.se en av de viktigaste informationsvägarna. Det är också bra att lyssna på Radio Östergötland (103,6 Mhz) som förmedlar information från kommunen när något händer.

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa.

Krisledningsnämnden och -stab

Vid en större olycka eller krishändelse kan en krisledningsnämnd inkallas av kommunstyrelsens ordförande. En krisledningsstab kan inkallas av kommunchefen.

Krisstöd vid allvarliga händelser

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM) skapats. POSOM-gruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

POSOM-gruppen samordnas av kommunen och består av såväl kommunens egna som externa resurser, t.ex. socialtjänsten och kyrkan. I gruppen ingår bland annat präster, kuratorer och socialassistenter. Gruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor.

Låga grundvattennivåer

Låga grundvattennivåer - om du har egen brunn som sinat.pdf Pdf, 163.4 kB.

Kontakt

Roger Max, Säkerhetssamordnare
Telefon: 010-234 52 36
E-post: roger.max@mjolby.se