Gå till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar styrningen av den kommunala verksamheten samt har ansvar för de verksamheter som inte uppdragits åt annan nämnd att sköta.

Kommunstyrelsen hanterar verksamhet inom äldreomsorg, behandling och omsorg, individ- och familjeomsorg som inte är myndighetsbeslut.

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har funktionen som beredningsorgan till fullmäktige och "ägarföreträdare" för kommunens totala verksamhet. Kommunstyrelsen uppgifter innebär bland annat:

  • Tillse att de av kommunfullmäktige fastställda målen efterlevs
  • Utforma ramar och direktiv för verksamheten
  • Förvalta kommunens tillgångar
  • Följa och bevaka omvärldsfrågor
  • Vara kommunens arkivmyndighet
  • Vara kommunens näringspolitiska enhet
  • Ansvara för räddningstjänst
  • Ansvara för kommunens vattenförsörjning, avlopp och renhållning. Dessa arbetsuppgifter utför enligt uppdrag kommunens helägda bolag Boxholms Teknik AB
  • Upprätthålla fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
  • Tillse att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt.

Ledamöter

Kommunstyrelsens ordförande / Kommunalråd
Claes Sjökvist (S)
Fällhagsvägen 61
595 71 Boxholm
0142-895 25
E-post: claes.sjokvist@boxholm.se

1:e vice ordförande
Helena Stålhandske (S)
Kohltorpsvägen 4
595 70 BOXHOLM
0142-512 65 
E-post: helena.stalhandske@boxholm.se

2:e vice ordförande 
Åke Sandberg (M)
Timmerö Löverhult 1
595 73 BOXHOLM
070-565 79 49 
E-post: ake.sandberg@boxholm.se  
 
Övriga ledamöter:
Monica Karlsson (S)
Ann-Charlotte Hallén Mård (S)
Gunnar Malgeryd (C)
Evert Andersson (KD)
Christian Wallertz (M)
Michael Stark (SD)

Ersättare
Linda Fjellborg (S)
Vakant (S)
Lars-Bertil Oscarsson (S)
Morgan Dungmark (S)
Josefin Claesson Hedå (C)
Solveig Agnevik (C)
Nils Huss (M)
Stefan Andersson (M)
Hans Karmesten (SD)