Gå till innehåll

Bygglovsguide

På den här sidan hittar du information om när du kan bygga utan tillstånd och när du måste söka bygglov.

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område finns fler undantag från bygglov och anmälan.

Bygglov krävs vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovs‐ befriade åtgärder krävs det ända bygglov för följande fastigheter:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull ur kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till något riksintresse.
  • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

4,5 meter från tomtgräns

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller till‐ byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller allmän plats. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt medgivande från granne när du gör din anmälan. Om det är fler än en granne som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov. Tänk på att anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Anmälan, startbesked och avgifter

Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden innan du börjar bygga. En anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar beroende på vad du ska bygga. Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked. Vi tar ut avgift för startbesked. Om du bygger nytt på tomten så tillkommer avgift för utstakning och lägeskontroll. Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift.

De regler som gäller för åtgärder som redan tidigare är bygglovs‐ befriade, till exempel friggebod, fortsätter att gälla i även i fortsättningen.