Gå till innehåll

Strandskydd

Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. Dels att se till att vi alla har tillgång till våra stränder. Dels att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, för sjön Sommen gäller 150 meter. I vissa fall kan Länsstyrelsen utöka skyddet med upp till 300 meter.

Strandskyddet är ett förbud och inom strandskyddad zon gäller detta:

 • nya byggnader får inte byggas
 • byggnader eller byggnaders användning får inte ändras eller anordningar får inte utföras om det hindrar eller begränsar allmänhetens tillgång till ett allmänt område
 • grävningsarbeten/förberedelsearbeten för byggnader/anläggningar/anordningar är inte tillåtet för områden där allmänheten har tillträde
 • åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får inte utföras

Dessa åtgärder får inte göras inom strandskydd utan dispens från förbudet:

 • fällning av mer än enstaka träd
 • fällning av en enstaka stor ek
 • anlägga gräsmatta eller sandstrand
 • nybyggnation, återbyggnad eller utökning/formförändring av bryggor
 • nya byggnader och vissa till-/ombyggnader
 • anlägga ny väg

Kan jag ansöka om strandskyddsdispens?

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Du ansöker om dispens hos bygglovsavdelningen.

I andra typer av skyddade områden (exempelvis naturreservat) som Länsstyrelsen beslutat om är det Länsstyrelsen som avgör frågan om dispens från strandskyddet.

De finns även möjlighet för dig att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand för redan genomförda åtgärder. Prövningen sker då utifrån hur platsen såg ut innan åtgärden gjordes/byggnaden restes. Du ansöker på samma sätt som för vanlig strandskyddsdispens.

Sex särskilda skäl

Du måste ange minst ett skäl för att din ansökan om strandskyddsdispens ska kunna prövas.

De särskilda skälen är:

 • om området redan nyttjas på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver nyttjas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Dessa särskilda skäl innebär inte automatiskt att du kan få dispens. Strandskyddsdispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften. Det vill säga att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras eller om livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas väsentligt.

Bygglov och strandskyddsdispens är två olika saker

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått bygglov behöver du dispens från strandskyddsreglerna. När bygglov inte är ett krav behöver du ändå strandskyddsdispens, exempelvis för en brygga, friggebod eller altan. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Kommunen kontrollerar strandskyddet

Kommunen bedriver tillsyn för att kontrollera att syftet med strandskyddet följs. Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som utför tillsynen. Byggnadsinspektörer arbetar på delegation från nämnden.

När samhällsbyggnadsnämnden får in ett ärende kontrolleras två frågeställningar:

 • Råder det strandskydd?
 • Är det en förbjuden åtgärd?

Vad händer med åtgärder som gjorts utan strandskyddsdispens?

Om du utför en förbjuden åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens är det ett miljöbrott som du kan bli anmäld för. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken. Du kan söka dispens i efterhand, se information ovan.

Mer information

Kontakta bygglovsenheten om du har frågor om strandskydd. Kontakta bygglovsenheten om du redan vet att din fastighet ligger inom strandskyddat område (inom 100 meter från vattendrag, sjö eller dylikt) och vill utföra åtgärder.

Kontakt

Johan Berglund, bygglovshandläggare / byggnadsinspektör
Telefon: 0142-895 39, 072-242 75 90
E-post: johan.berglund@boxholm.se