Gå till innehåll

Kontrollansvarig

Från och med 1 juli 2013 måste kontrollansvarig vara certifierad.

Vad är en kontrollansvarig?

Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

När krävs en kontrollansvarig?

Vid  många bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder. I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren föreslå vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Han eller hon ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar.

Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt, genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet
  • Vem som kontrollerar
  • Mot vad kontrollen görs
  • På vilket sätt kontrollen utförs
  • Resultat av kontrollen