Gå till innehåll

Suicidprevention

Sedan 2022 har Boxholms kommun ställt sig bakom den regionala strategin för suicidprevention och är ett prioriterad område. I arbetet ska vi på ett strategiskt, långsiktigt och samordnat sätt bedriva utveckling.

Östgötsk strategi för suicidprevention

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Arbetet rör många olika aktörer och Region Östergötland samarbetar nära länets kommuner, polis, räddningstjänst, svenska kyrkan med flera organisationer kring dessa frågor.

År 2020 startade ett arbete med att ta fram en aktörsgemensam strategi för suicidprevention, vilket resulterade i strategi för suicidprevention 2021-2025 Östergötlands län.pdf

Boxholms kommun har antagit denna strategi.

Handlingsplan för suicidprevention i Boxholm

Den länsövergripande strategin identifierar fyra prioriterade insatsområden som har stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. Sedan 2023 finns en övergripande riktlinje i kommunen som förtydligar på vilket sätt vi ska arbeta med strategin lokalt.

Den övergripande riktlinjen omfattar fem olika insatsområden:

  • Arbetsgivarperspektivet.
  • Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention.
  • Samverkan och samordning.
  • Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap.
  • Minimera risken för suicid och suicidförsök I och med framtagandet av handlingsplanen har kommunen för avsikt att uppnå stora delar av dessa insatsområden.

Det finns även en handlingsplan för arbetet med suicidprevention i Boxholms socialförvaltning. Syftet med handlingsplanen är att förtydliga socialförvaltningens ansvar och prioriterade insatser för att förebygga suicid, samt skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och strukturerat arbete med suicidprevention.

Socialförvaltningens lokala plan utgår både från det länsövergripande dokumentet “Strategi för suicidprevention 2021-2025, Östergötland” och den övergripande riktlinjen i kommunen. Målet är att minska förekomsten av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.

Handlingsplan för suicidprevention Boxholms kommun.pdf Pdf, 550.6 kB.