Gå till innehåll

Planbesked

Ansökan och beslut planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om det. Du begär ett planbesked. Du får betala för planbesked och för detaljplanearbetet. Viktigt att beakta är att alla inom planen måste vara överens om att ändring bör ske.

Kostnadsfri bedömning

När en ansökan om en ändring i en detaljplan kommit in utreder kommunen förutsättningarna för området i ansökan. Denna bedömning är kostnadsfri. Kommunen tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt Boxholms översiktsplan och hur områdets förhållande till juridiska gränser (naturreservat, strandskydd mm.), riksintressen, eventuella skyddsavstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Det är sedan Samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att ett detaljplanearbete ska påbörjas, ett så kallat planbesked. Av det planbesked du sedan får ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet. Du får betala för planbesked (och sedan för detaljplanearbetet). Det är inte möjligt att överklaga planbesked.

Din ansökan ska innehålla:

  • Adressuppgifter för den som ansöker
  • Person- eller organisationsnummer
  • Vilka fastigheter som berörs
  • Varför du vill att detaljplanen ska upprättas eller ändras
  • Om anledningen är en byggnation ska du beskriva byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning, (till exempel husens högsta våningsantal, om husen ska var friliggande eller sammanbyggda).
  • En karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in.

Så ansöker du

Du ska skicka en skriftlig ansökan om begäran om planbesked för en detaljplan hit:

Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
590 10 Boxholm