Gå till innehåll

Förhandsbesked

Ska du bygga ett nytt hus på en plats där det tidigare inte har funnits något hus och någon avstyckning av fastighet inte heller är gjord, är det lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Till ansökan ska en skalenlig karta med platsen för byggnationen vara väl utmärkt. Även en beskrivning eller enkel ritning/skiss på det tänkta huset ska bifogas ansökan. Förhandsbesked beslutas av byggnadsnämnden och beslutet är giltigt i 2 år.

Ett positivt beslut på ett förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov under förutsättning att bygglovsansökan överensstämmer med förhandsbeskedet. Även andra krav i plan- och bygglagen och eventuellt även enligt miljöbalken (strandskyddsdispens) ska uppfyllas.

Det här ska ansökan om förhandsbesked innehålla

Ritningarna måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta Boxholms kommun.

Ansökan om bland annat nybyggnad enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus ska innehålla:

  • Ansökningsblankett om förhandsbesked
  • Situationsplan i skala 1:400/500 med markering av plats för nybyggnad och eventuell tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för utfart, enskilt avlopp och vatten/brunn.
  • Fasadritning, skala 1:100
  • Planritning, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100
  • Beskrivning av projektet
  • Fotografier av befintligt markområde

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, förutsatt att ansökan kommer in under tvåårsperioden.