Gå till innehåll

Folköl och tobak

Innan du påbörjar försäljning av folköl, tobak eller e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen.

Boxholms kommun har avtal med Motala kommun om kontrollen av försäljning av folköl och tobak.

Försäljning av folköl

Anmälan
Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen sker. De är dessutom skyldiga att utöva tillsyn och har också skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Den som avser att börja sälja folköl ska anmäla detta till kommunen senast när verksamheten påbörjas.

Villkor
Villkor för ölförsäljning är att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Enbart utbud ur det så kallade kiosksortimentet anses inte vara matvaror. Eftersom folköl inte får säljas till minderåriga är det försäljningsställe skyldighet att utföra ålderskontroll för att säkerställa att ingen försäljning sker till den som inte fyllt 18 år.

Avgift
Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift. Kommunens uppgift är att informera, kontrollera verksamheten och kontrollera egentillsynsprogrammet.

Försäljning av tobak och e-cigaretter

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn med mera.

Egenkontrollprogram
Till anmälan om tobak- och e-cigarettförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Skyldighet angående information
Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Avgift
Det kostar inte någonting att anmäla försäljning av tobak- och e-cigarettvaror. Däremot kostar det 600 kronor i tillsynsavgift per år.