Gå till innehåll

Lantbruk och djurhållning och djurhållning

Lantbruk bedrivs i olika storlek i nästan hela kommunen. Det finns stor variation av växtodlingsgårdar och djurhållande gårdar med till exempel nöt, fjäderfä, svin, får eller häst. Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken då den kan ha påverkan på människor och naturen runt omkring oss.

Miljökontoret handlägger frågor som rör miljöskydd och hälsoskydd. Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddsfrågor.

Har du frågor som rör djurskydd, om stallbyggnader eller om du känner till djur som far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida om djur

Anmälan och tillstånd

Djurhållande gårdar med mer än 40 000 platser för fjäderfän eller 2000 platser för växande grisar eller 750 platser för suggor eller 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar, klassas som en tillståndspliktig verksamhet, en så kallad B-verksamhet. För att driva en sådan verksamhet krävs först tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen Östergötland.

Animalieproduktion med 100 till 400 djurenheter klassas som en anmälningspliktig verksamhet, en så kallad C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet, ska en anmälan i förväg göras till miljönämnden.

Med en djurenhet menas exempelvis:

 • 1 mjölkko
 • 6 kalvar upp till 6 månader
 • 3 övrig nöt
 • 3 suggor
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar
 • 100 värphöns
 • 200 unghöns eller slaktkycklingar
 • 10 får eller getter
 • 1 häst

För mindre djurhållande verksamheter eller växtodlingsgårdar utan djur behövs ingen prövning innan verksamheten startar. Vill du hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs dock tillstånd. Tillstånd eller förprövning av djurstallar kan även behövas enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen.

Häst

Hästhållning ska ordnas så att både du, hästen och personer i omgivningen mår bra. Det är viktigt att du tar hänsyn till grannar och vidtar de åtgärder som behövs för att de inte ska störas.

Om man bor på landet får man till viss del anpassa sig efter att djur finns i närheten, men det finns mycket en hästägare kan göra för att minska eventuella störningar för grannar:

 • Bygg ditt stall så att goda avstånd hålls till grannar. Det är också viktigt när du planerar var du placerar din gödselvårdsanläggning.
 • Lämna skyddsavstånd mellan hagar och grannens tomt.
 • Lägg inte hagar nära vattentäkter.
 • Hagarna bör vara så stora att grästäcket till största del hålls oskadat.
 • Ridbanor bör läggas så att damm inte blåser in till grannen.
 • Visa hänsyn när du rider eller kör, du får aldrig störa eller förstöra.

Gödselhantering

En tät och läckagefri yta för lagring av stallgödsel ska finnas om du har fler än två respektive tio hästar, beroende på var du bor (beror på om området är känsligt för kväveläckage). Fler än två hästar gäller i hela Mjölby kommun. I hela Boxholms kommun gäller fler än tio hästar. I Ödeshögs kommun varierar kravet beroende på var du bor. Kontakta miljökontoret för att få hjälp med vilket krav som gäller där du bor.

Oavsett antal hästar ska du alltid hantera gödseln så att inte miljön eller människors hälsa tar skada. Det innebär att du behöver ordna en lagringsplats som det inte läcker gödselvatten ifrån. Det är särskilt viktigt att inte lagra gödsel nära vattentäkter eller vattendrag.

Begrava häst hemma

Om din häst gått bort eller om du planerar att avliva din häst och vill begrava den hemma på gården, ska du kontakta miljökontoret för samråd. Miljönämnden ska godta platsen för nedgrävningen.

Att tänka på vid val av plats för nedgrävningen:

 • Markägaren ska samtycka till nedgrävningen.
 • Avstånd till boningshus, vattendrag och dricksvatten bör vara 100-200 meter.
 • Avstånd till gropens botten och högsta grundvatten eller berggrund bör vara minst en meter.
 • Platsen bör vara torr och solig.
 • Jordarten på platsen bör lämpligen vara genomsläpplig. Hästkroppen bör kunna täckas av minst 1-1,5 meter jord och bör bilda en upphöjning, så att vatten inte ansamlas. Några stenar kan gärna läggas ovanpå.
 • En grop för en medelstor häst behöver vara cirka 2-3 meter bred och 2,5 meter djup.

Tillsyn

Miljönämnden arbetar för att utsläpp i form av näringsämnen och kemikalier till vatten, luft och mark ska begränsas. Tillsyn av lantbruk, såväl med som utan djur, sker främst genom besök som förbokas i god tid.

Vid tillsynen diskuteras bland annat gödsellagring, gödselspridning, bekämpningsmedel, hantering av kemiska produkter och avfall samt verksamhetens egenkontroll.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.