Gå till innehåll

Kemikalier

Med rätt hantering kan du minska risken för olyckor och begränsa skadorna av oavsiktliga utsläpp i samband med förvaring av kemiska produkter.

Finns det alternativ till kemikalien?

När du tänker köpa en kemisk produkt ska du redan inför inköpet av produkten överväga om det finns en mindre miljö- och hälsoskadlig produkt eller metod att välja istället (miljöbalkens produktvalsprincip och principen om bästa möjliga teknik). Det är bra att då och då gå igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och verkligen behövs. På så sätt undviks onödig hantering av kemikalier.

Hur bör kemiska produkter förvaras?

Den övergripande regeln säger att förvaring ska ske så att miljö- och hälsorisker förebyggs (KIFS 1998:8 3 kap 5 §). Så snart det finns risk för negativ påverkan ska du vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått (miljöbalkens försiktighetsprincip). Det innebär till exempel att:

 • Kemiska produkter (inklusive farligt avfall) bör utöver behållaren de förvaras i vara sekundärskyddade. Sekundärskyddet ska vara av ogenomsläppligt material och dess volym bör kunna innehålla den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållare som lagras i samma invallning. Exempel på sekundärskydd är: o invallning o dubbelmantlad behållare o andra åtgärder som gör att spill och läckage inte kan nå avloppsbrunnar eller omgivningen.
 • Att invallningen i första hand bör vara nederbördsskyddad för att den inte ska fyllas med regn och snö.
 • Du bör inte förvara produkter som kan reagera med varandra inom samma invallning. Information om detta hittar du oftast i säkerhetsdatabladet för produkten.
 • Kemikalier bör vara inlåsta på sådant sätt att obehöriga hindras från att komma i kontakt med dem.
 • Behållare med kemiska produkter som är placerade nära väg eller andra körytor, bör flyttas eller skyddas mot påkörning.

Hantering av kemiska produkter

Det är lika viktigt att de kemiska produkterna i övrigt hanteras med försiktighet som att de lagras på ett bra sätt. Risker för spill och olyckor kan t.ex. finnas vid mottagning av produkterna, vid interna transporter, vid användning av produkten eller vid avlämnande av farligt avfall. Tänk på att:

 • Du regelbundet bör undersöka risker med hantering av kemikalier. Vidta också åtgärder för att uppnå en säker hantering och minska riskerna för spill och läckage som förorenar avlopp och omgivning.
 • Överblivna kemikalier ska hanteras som ett avfall (ofta farligt avfall) och inte hällas ut i avloppet, på marken eller dylikt.

Vid spill, läckage och olyckor

Om ett läckage eller spill trots allt inträffar, är det viktigt att det i förväg finns uppgjorda instruktioner för hur inblandad personal etc. ska agera. Ett snabbt och rätt utfört arbete kan minska skadorna och saneringskostnaderna. Tänk på att:

 • Ringa SOS 112 vid akuta situationer med risk för människors hälsa eller miljön.
 • Det bör finnas saneringsutrustning med absorptionsmedel tillgängligt. Det är bör även finnas möjlighet att stänga avloppsbrunnar.
 • Du som har en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftsstörning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökontoret når du på 010-234 50 00 (växel, kontorstid) eller miljo@mjolby.se
 • Du ska kontakta tekniska kontoret när det finns risk för läckage till kommunens dag- eller spillvattennät.

Om du som fastighetsägare eller brukare upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet så ska du underrätta miljökontoret om det.

Säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning

Den som säljer en kemisk produkt är skyldig att se till att den är rätt märkt. Du som är yrkesmässig användare ska få ett säkerhetsdatablad med ytterligare information om produkten. Fråga din leverantör om du saknar säkerhetsdatablad. Tänk också på att:

 • Vid användning är det en fördel om produkten hanteras i originalförpackningen, där information om dess farlighet och skadlighet framgår.
 • Du bör ha en uppdaterad samling av säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras i verksamheten. Informationen i bladen kan behövas för att få kunskap om produkterna.
 • Du som har en tillstånds- och anmälningspliktig verksamheter ska dessutom föra en kemikalieförteckning över de produkter som hanteras i verksamheten (enligt 7 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 1998:901). innehålla information om: 1. produktens namn, 2. omfattning och användning av produkten, 3. information om produktens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Du kan läsa om krav på egenkontroll i miljöbalken MB 26 kap 19 § och i förordning 1998:901.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.