Gå till innehåll

Återvinning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Schaktmassor och annat avfall, så som betong, tegel eller asfalt, som är tänkt att användas för anläggningsändamål får inte medföra oacceptabel påverkan på platsen för anläggandet. Därför kan det krävas en anmälan till miljönämnden eller en ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen.

Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och den aktuella platsen. Naturvårdsverket har i sin vägledning NV Handbok 2010:1 tagit fram tre prövningsnivåer för bedömning av vilka försiktighetsmått som krävs vid återvinning av avfall i anläggningar:

  • Mer än ringa föroreningsrisk. Åtgärden ska ha tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Ringa föroreningsrisk. Åtgärden ska anmälas till Miljökontoret.
  • Mindre är ringa föroreningsrisk. Åtgärden behöver varken tillstånd eller anmälan.

Naturvårdsverkets hemsida om masshatering

Massahantering och invasiva främmande arter

Fröer och rotdelar från invasiva arter som följer med jord som flyttas, exempelvis vid masshantering, kan leda till nya bestånd på nya platser eller längs med transportvägen. Det är därför viktigt att hantera massor korrekt för att hindra vidare spridning. Exempelvis kan du täcka lasten för att undvika att jord, frön och rotdelar sprids. Tänk även på att jord som finns kvar på maskiner kan innehålla invasiva arter.

Naturvårdsverkets hemsida om hantering av jordmassor och invasiva arter.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.