Gå till innehåll

Förorenade områden

I Sverige finns cirka 20 000 förorenade byggnader, mark- och vattenområden som behöver saneras från PCB, kvicksilver, andra tungmetaller, impregneringsmedel och oljeföroreningar.

Ansvar för efterbehandling

Man är ansvarig för efterbehandling om man bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller vidtagit en åtgärd, som gjort att mark, vatten eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Om en verksamhetsutövare inte kan bekosta efterbehandling, så är den som har köpt fastigheten (efter 1999-01-01) som är efterbehandlingsansvarig om hen kände till föroreningarna, eller borde ha upptäckt dem.

Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för spridning av föroreningar genom så kallat "förvaringsfall" (till exempel läckage från nedgrävda tunnor, cisterner eller avfallsdeponier).

Upplysningsskyldigheten

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta miljökontoret om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön upptäcks på fastigheten.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till miljönämnden har gjorts.

Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljökontoret ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen. Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå.

Gemensam miljönämnd och miljökontor

Från och med den 1 januari 2021 har Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.