Gå till innehåll

Samråd detaljplan för del av Blåvik 2:1

Samrådet pågår under tiden 2022-03-12 -- 2022-04-04

Anslaget 2022-03-11 - Samråd detaljplan för del av Blåvik 2:1

Syftet med detaljplanen är att tillskapa fler tomter i Blåviksområdet. Planförslaget omfattar cirka 10-15 tomter med avsikten att skapa förutsättningar för ett bostadsområde, bestående av enbostadshus, som är lämpat för permanent boende där även fritidsbebyggelse förekommer.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2022-03-12 – 2022-04-04.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

Samrådshandling, planbeskrivning med genomförandefrågor Pdf, 684 kB.

Samrådshandling plankarta Pdf, 738.8 kB.

Grundkarta Pdf, 1.1 MB.

Fastighetsförteckning Pdf, 1.4 MB.

Handlingar finns även tillgänglifa i kommunhusets entré, Storgatan 20, Boxholm.

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, senast sista samrådsdagen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.