Gå till innehåll

Granskning detaljplan för del av Boxholm 8:1

Granskning pågår under tiden 2022-02-26 — 2022-03-21

Anslaget 2022-02-25 - Granskning detaljplan för del av Boxholm 8:1

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ett nytt bostadsområde med cirka 25 – 30 lägenheter med lägre flerfamiljshus i form av parhus/radhus/kedjehus eller liknande.

Granskning om planförslaget pågår under tiden 2022-02-26 – 2022-03-21.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

Samrådsredogörelse Pdf, 1.9 MB.

Plankarta Pdf, 898.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 15.6 MB.

Fastighetsförteckning Pdf, 603.3 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 4.9 MB.

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets entré, Storgatan 20, Boxholm

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, senast sista granskningsdagen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN