Gå till innehåll

Elevhälsa i Boxholms kommun

Varför finns Elevhälsan?

Elevhälsan ska:

  • Underlätta för eleverna att klara studierna
  • Se till att barn och elever har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
  • Bidra till att skapa miljöer som är bra för barns och elevers lärande och utveckling och hälsa
  • Arbeta med uppgifter som rör barns och elevers arbetsmiljö, exempelvis skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Elevhälsan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att elevhälsans arbete riktar sig till alla elever för att de ska nå de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Det innebär också att elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd får rätt stöd.

Vilka ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolvärdinna som arbetar tillsammans i team för förskola och skola.

Vilka riktar sig Barn- och elevhälsan till?

I Boxholms kommun riktar sig Barn- och elevhälsan till förskolorna, förskoleklasserna, grundskolan och särskolan.

Är skolhälsovården en del av elevhälsan?

Skolhälsovård och elevvård är borttaget i den nya skollagen. Istället är ”elevhälsa” ett nytt begrepp. Det innebär att skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsan tillsammans med kurator, psykolog och specialpedagog. Alla har till uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Genom elevhälsan kan elever få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser, som att plåstras om eller få en bedömning av skada. Eleverna vaccineras också enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

Skolsköterskan genomför också hälsosamtal för att följa elevernas hälsa och välmående.

Elevhälsoteam

I Boxholms kommun arbetar Barn- och elevhälsans personal i team. Det innebär att när de olika yrkeskategorierna möts tillsammans med förskolechef och rektorer så blir kraften och kunskapen större till att ge rätt stöd till barn och elever.