Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-03-21, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-12PDF

Anslaget 2019-03-19, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-11PDF

Anslaget 2019-03-12, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-03-04PDF

Anslaget 2019-03-08, arbetsutskottets sammanträde 2019-03-05PDF

Anslaget 2019-03-06, kultur- och turismnämndens sammanträde 2019-02-20PDF

Anslaget 2019-02-28, valnämndens sammanträde 2019-02-25PDF

Anslaget 2019-02-27, miljönämndens sammanträde 2019-02-21PDF

Anslaget 2019-02-26, kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-19PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-03-01, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-11PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Övriga kungörelser


Anslaget 2019-02-21

Samråd detaljplan för Helgebo 1:1

Inom det aktuella området finns i dag en detaljplan med små byggrätter. Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter, utöka vissa befintliga tomter och komplettera med enstaka nya tomter.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2019-02-21 – 2019-03-18.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

PlanbeskrivningPDF

PlanbestämmelserPDF

Förteckning arrendatorerPDF

FastighetsförteckningPDF

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets entré Storgatan 20, Boxholm. 

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 590 10 Boxholm, senast sista samrådsdagen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.