Anslagstavla

Detta är Boxholms kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll m.m.


Tillkännagivande av justerade protokoll

Anslaget 2019-05-14, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-07PDF

Anslaget 2019-05-14, social- och myndighetsnämndens sammanträde 2019-05-06PDF

Anslaget 2019-05-08, kultur- och turismnämndens sammanträde 2019-04-24PDF

Anslaget 2019-05-03, miljönämndens sammanträde 2019-04-25PDF

Anslaget 2019-04-24, kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-16PDF

Anslaget 2019-04-18, samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-09PDF

Anslaget 2019-04-12, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-08PDF

Anslaget 2019-04-11, valnämndens sammanträde 2019-04-01PDF


Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget 2019-05-03, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-13PDF

Komplett kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde med handlingar finns att läsa i biblioteket, Storgatan 20 i Boxholm.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna när de politiska besluten tas.

 

Övriga kungörelser


Anslaget 2019-05-21

Slutlig rösträkning EU-valet

Slutlig rösträkning, gällande EU-valet, äger rum på länsstyrelsen i Östergötland 27 maj 2019, läs merPDF.


Anslaget 2019-04-05

Granskning detaljplan för Malexander 1:126

Syftet med detaljplanenen är att möjliggöra att det gamla skolområdet med tillhörande byggnader kan användas för idag lämpligt ändamål.

Avsikten är att möjliggöra nya användningssätt av området i form av restaurangverksamhet, vandrarhem, föreningslokaler, friluftsaktiviteter, kulturevenemang m m. Även bostadsändamål ska vara tillåtet.

Tid för granskning pågår under 2019-04-05 – 2019-04-29.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

PlanbeskrivningPDF

PlanbestämmelserPDF

Utlåtande från samrådetPDF

Handlingarna finns även i kommunhusets entré Storgatan 20

Den som har synpunkter på granskningshandlingen är välkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 590 10 Boxholm, senast sista granskningsdagen.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN


Överklaga beslut

 Vid överklagan av beslut, läs mer.PDF

Protokoll

 Protokollen kan läsas här.