Försäljning av tobak och e-cigaretter

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn med mera.

Egenkontrollprogram

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen ska du göra detta omgående. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Skyldighet angående information

Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Avgift

Det kostar inte någonting att anmäla försäljning av tobaksvaror. Däremot kostar det 600 kronor i tillsynsavgift per år.  

Blanketter

Anmälan om tobaksförsäljningWord

Anmälan om försäljning e-cigaretter

Egenkontrollprogram e-cigaretter


Sedan 1 juli 2017 har Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Från den 1 juli 2017 måste du som säljer elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, anmäla detta till Boxholm kommun.

Den nya lagen innebär bland annat även att:

Försäljare av e-cigaretter har skyldighet att utöva så kallad egenkontroll. Egenkontrollprogram ska lämnas in samtidigt som anmälan om försäljning görs. Programmet ska bland annat bidra till att upprätthålla åldersgränsen på 18 år vid köp av e-cigaretter. Det här gäller även för dem som säljer via internet.

Läs gärna mer om den nya lagen på länsstyrelsens webbplats.