Försäljning av folköl

Anmälan
Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljnings sker.  De är dessutom skyldiga att utöva tillsyn och har också skyldighet att utarbeta ett program för egentillsyn. Den som avser att börja sälja folköl ska anmäla detta till kommunen senast när verksamheten påbörjas.

Villkor
Villkor för ölförsäljning är att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Enbart utbud ur det så kallade kiosksortimentet inses inte vara matvaror.  Eftersom folköl inte får säljas till minderåriga är det försäljningsställets skyldighet att utföra ålderskontroll för att säkerställa att ingen försäljning sker till den som inte fyllt 18 år.

Avgift
Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift. Kommunens uppgift är att informera, kontrollera verksamheten och kontrollera egentillsynsprogrammet.

Blankett

Anmälan försäljning folköl

Egenkontrollprogram folköl