Kommunens revisorer

Boxholms kommun har fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även lekmannarevisorer i kommunens bolag.

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och på dess uppdrag granskar kommunens revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.

Revisionen

Revisorerna granskar årligen på fullmäktiges uppdrag all den verksamhet som bedrivs av kommunen inklusive de kommunala bolagen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Revisorerna bedriver sin granskning oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen och nämnderna som uppdragsgivaren kommunfullmäktige.

Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från KPMG.

Revisionsarbetet sker i dialog med nämnder och styrelser och är inriktat på utveckling av den kommunala verksamheten.

Utveckling

Revisionens uppgift är att både självständigt och tillsammans med kommunens övriga nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige. Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till kommunfullmäktige med ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet.

Granskning av anställdas bisysslor, december 2021 Pdf, 206.3 kB.

Revisionsberättelse 2021 Pdf, 627.9 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 Pdf, 3.9 MB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2021-08-31 Pdf, 711.2 kB.

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31 Pdf, 2.3 MB.

Granskning av fastighetsförvärv 2021-03-02 Pdf, 2.5 MB.

Revisionsberättelse 2020 Pdf, 28.7 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 Pdf, 96.9 kB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31 Pdf, 13.6 kB.

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31 Pdf, 3.9 MB.

Granskning - verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, mars 2020 Pdf, 330 kB.

Revisionsberättelse 2019 Pdf, 224 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 Pdf, 1017.9 kB.

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 Pdf, 2.9 MB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31 Pdf, 278.8 kB.

Hantering av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 Pdf, 84.5 kB.

Revisionsberättelse 2018 Pdf, 146.4 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 Pdf, 669.1 kB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31 Pdf, 431.5 kB.

Rapport avseende granskning av delårsrapport per 2018-08-31 Pdf, 2.3 MB.

Granskning - ensamkommande barn och ungdomar, maj 2018 Pdf, 8.8 MB.

Revisionsberättelse 2017 Pdf, 717.5 kB.

Revisionsrapport bokslut 2017 Pdf, 7.7 MB.

Revisionsrapport 2017 - Granskning av Interna kontrollen Pdf, 2.7 MB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31 Pdf, 496.9 kB.

Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2017-08-31 Pdf, 470.9 kB.

Revisionsberättelse 2016 Pdf, 960.7 kB.

Rapport avseende granskning av delårsbokslut 2016-08-31 Pdf, 64.3 kB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31 Pdf, 543.4 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2015-12-31 Pdf, 568.3 kB.

Revisionsberättelse 2015 Pdf, 1016.6 kB.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015-08-31 Pdf, 495.2 kB.

Granskning av delårsbokslut 2015-08-31 Pdf, 495.7 kB.

Rapport avseende granskning av barn- och utbildning 2015-03-30 Pdf, 1.7 MB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Pdf, 767.5 kB.

Revisionsberättelse 2014 Pdf, 894.4 kB.

Övergripande granskning av KS och nämndernas egenkontroll 2014 Pdf, 699.4 kB.

Rapport avseende granskning av delårsbokslut 2014-08-31 Pdf, 259 kB.

Bedömning av delårsrapport 2014-08-31 Pdf, 98.7 kB.

Rapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2013-12-31 Pdf, 1 MB.

Övergripande granskning av KS och nämndernas egenkontroll 2013 Pdf, 4.9 MB.

Revisionsberättelse 2013 Pdf, 99 kB.


Kommunens revisorer för mandatperioden

Per-Arne Löfving (c), Ordförande
Kontakt: 070-335 53 68, e-post: pea_malex@hotmail.com

Gunnar Andersson (s), Vice ordförande
                  
Ylwa Söderström (m)
Birgitta Palmqvist (s)        
Agneta Bergquist (s)


Kommunalförbundet ITSAM: Ylwa Söderström (m)

Samordningsförbundet Västra Östergötland: Ylwa Söderström (m)
                                       

Övrig information

Revisionsreglemente Pdf, 120.5 kB.
God revisionssed i kommunal verksamhet Pdf, 1.4 MB.