Kommunens revisorer

Boxholms kommun har fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även lekmannarevisorer i kommunens bolag.

Revisorerna väljs av kommunfullmäktige och på dess uppdrag granskar kommunens revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.

Revisionen

Revisorerna granskar årligen på fullmäktiges uppdrag all den verksamhet som bedrivs av kommunen inklusive de kommunala bolagen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Revisorerna bedriver sin granskning oberoende och självständigt i förhållande till såväl kommunstyrelsen och nämnderna som uppdragsgivaren kommunfullmäktige.

Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från KPMG.

Revisionsarbetet sker i dialog med nämnder och styrelser och är inriktat på utveckling av den kommunala verksamheten.

Utveckling

Revisionens uppgift är att både självständigt och tillsammans med kommunens övriga nämnder och styrelser stärka och utveckla den politiska styrningen och kontrollen över verksamheterna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige. Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till kommunfullmäktige med ett särskilt uttalande om ansvarsfrihet.

Revisionsberättelse 2020PDF

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31PDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31PDF

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31PDF

Granskning - verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, mars 2020PDF

Revisionsberättelse 2019PDF

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31PDF

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31PDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31PDF

Hantering av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018PDF

Revisionsberättelse 2018PDF

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31PDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31PDF

Rapport avseende granskning av delårsrapport per 2018-08-31PDF

Granskning - ensamkommande barn och ungdomar, maj 2018PDF

Revisionsberättelse 2017PDF

Revisionsrapport bokslut 2017PDF

Revisionsrapport 2017 - Granskning av Interna kontrollenPDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31PDF

Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2017-08-31PDF

Revisionsberättelse 2016PDF

Rapport avseende granskning av delårsbokslut 2016-08-31PDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31PDF

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2015-12-31PDF

Revisionsberättelse 2015PDF

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015-08-31PDF

Granskning av delårsbokslut 2015-08-31PDF

Rapport avseende granskning av barn- och utbildning 2015-03-30PDF

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31PDF

Revisionsberättelse 2014PDF

Övergripande granskning av KS och nämndernas egenkontroll 2014PDF

Rapport avseende granskning av delårsbokslut 2014-08-31PDF

Bedömning av delårsrapport 2014-08-31PDF

Rapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2013-12-31PDF

Övergripande granskning av KS och nämndernas egenkontroll 2013PDF

Revisionsberättelse 2013PDF


Kommunens revisorer för mandatperioden

Per-Arne Löfving (c), Ordförande
Kontakt: 070-335 53 68, e-post: pea_malex@hotmail.com

Gunnar Andersson (s), Vice ordförande
                  
Ylwa Söderström (m)
Birgitta Palmqvist (s)        
Sune Philipsson (s)


Kommunalförbundet ITSAM: Ylwa Söderström (m)

Samordningsförbundet Västra Östergötland: Ylwa Söderström (m)
                                       

Övrig information

RevisionsreglementePDF
God revisionssed i kommunal verksamhetPDF