Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar styrningen av den kommunala verksamheten samt har ansvar för de verksamheter som inte uppdragits åt annan nämnd att sköta.

Kommunstyrelsen hanterar verksamhet inom socialtjänstlagen, lag om service och stöd till funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen med mera. Vidare hanterar kommunstyrelsen verksamhet inom barnomsorg och utbildning.

Kommunstyrelsen har följande förberedande utskott; Utvecklingsutskott, Barn- och utbildningsutskott och Socialutskott.

Kommunstyrelsen har funktionen som beredningsorgan till fullmäktige och "ägarföreträdare" för kommunens totala verksamhet. Kommunstyrelsen uppgifter innebär bland annat:

  • Tillse att de av kommunfullmäktige fastställda målen efterlevs
  • Utforma ramar och direktiv för verksamheten
  • Förvalta kommunens tillgångar
  • Följa och bevaka omvärldsfrågor
  • Vara kommunens arkivmyndighet
  • Vara kommunens näringspolitiska enhet
  • Ansvara för räddningstjänst
  • Ansvara för kommunens vattenförsörjning, avlopp och renhållning. Dessa arbetsuppgifter utför enligt uppdrag kommunens helägda bolag Boxholms Teknik AB
  • Upprätthålla fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
  • Tillse att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt.

Ledamöter

Kommunstyrelsens ordförande / Kommunalråd (s)
Britt-Marie Johansson
Bergliden 6
590 11 Boxholm
0142-895 25, 073-838 95 25
E-post: britt-marie.johansson@boxholm.se

1:e vice ordförande (s)
Johan Birath
Falkvägen 24
590 11 BOXHOLM
0142-522 18
E-post: johan.birath@aries.vokby.se

2:e vice ordförande (m)
Stefan Andersson
Blåvik, Hårdaholmens Gård
590 14 BOXHOLM
070-511 36 21 
E-post: hardaholmen@hotmail.com  
 
Övriga ledamöter
Ann-Marie Flink (s)
Helena Stålhandske (s)
Arne Karlsson (s)
Hans Sjögren (s)
Stig Johansson (m)
Rolf Stenward (m)
Therese Leufvén (c)  
Eva Bremer (l)