Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar styrningen av den kommunala verksamheten samt har ansvar för de verksamheter som inte uppdragits åt annan nämnd att sköta.

Kommunstyrelsen hanterar verksamhet inom äldreomsorg, behandling och omsorg, individ- och familjeomsorg som inte är myndighetsbeslut.

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har funktionen som beredningsorgan till fullmäktige och "ägarföreträdare" för kommunens totala verksamhet. Kommunstyrelsen uppgifter innebär bland annat:

  • Tillse att de av kommunfullmäktige fastställda målen efterlevs
  • Utforma ramar och direktiv för verksamheten
  • Förvalta kommunens tillgångar
  • Följa och bevaka omvärldsfrågor
  • Vara kommunens arkivmyndighet
  • Vara kommunens näringspolitiska enhet
  • Ansvara för räddningstjänst
  • Ansvara för kommunens vattenförsörjning, avlopp och renhållning. Dessa arbetsuppgifter utför enligt uppdrag kommunens helägda bolag Boxholms Teknik AB
  • Upprätthålla fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
  • Tillse att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt.

Ledamöter

Kommunstyrelsens ordförande / Kommunalråd
Britt-Marie Johansson (S)
Bergliden 6
595 70 Boxholm
0142-895 25, 073-838 95 25
E-post: britt-marie.johansson@boxholm.se

1:e vice ordförande
Stefan Andersson (M)
Blåvik Garbos väg 6 
595 73 BOXHOLM
070-511 36 21 
E-post: hardaholmen@hotmail.com

2:e vice ordförande
Johan Birath (S)
Falkvägen 24
595 70 BOXHOLM
0142-522 18 
E-post: johan.birath@boxholm.se  
 
Övriga ledamöter:
Claes Sjökvist (S)
Helena Stålhandske (S)
Arne Karlsson (S)
Ian Jamieson (C)
Therese Leufvén (C)
Stig Johansson (M)

Ersättare
Lars-Bertil Oscarsson (S)
Janet Åkesson (S)
Jenny Ledelius (S)
Sune Blom (S)
Siw Karlsson (S)
Annsofie Ramevik (S)
Anna Jamieson (C)
Rolf Stenward (M)
Stig Adolfsson (S)