Gå till innehåll

Överklaga beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse, någon av kommunens nämnder eller utskott, eller av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation.

Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas. Det finns två typer av besvär över kommunala beslut, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedborgare medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedborgare.

Laglighetsprövning
Varje medborgare av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

Ett beslut ska, för att kunna överklagas, vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder eller utskott. Beslutet får inte vara av rent förberedande eller rent verkställande art. Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas. Så är i regel fallet vad gäller beslut som berör enbart en eller flera kommunmedborgare. I dessa fall gäller reglerna för förvaltningsbesvär (se nedan).

När det finns ett justerat protokoll som bekräftar att beslutet är fattat kan beslutet överklagas. Överklagan skall ske skriftligen till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag det justerade protokollet över beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Endast personer som är folkbokförda i kommunen eller personer eller företag som äger fastighet i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Den som överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten för en laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar förutom tid och eventuella egna juridiska kostnader.

Om överklagandet godkänns kan inte ett annat beslut sättas i det överklagade beslutets ställe. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra beslutet utan hela beslutet ogiltigförklaras. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagen.

Förvaltningsbesvär
Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, ex socialtjänstlag, plan- och bygglag m fl. lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande.

Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Nedan finns uppgifter om adress och telefonnummer till Förvaltningsrätten i Linköping.

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406, 581 04 LINKÖPING
Tel. 013-25 10 00, Fax 013-25 11 40
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Mer information om överklagan: Sveriges domstolar