Samråd detaljplan för del av Boxholm 8:1

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2021-02-13 - 2021-03-08

Samråd detaljplan för del av Boxholm 8:1
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ett nytt bostadsområde med cirka 25 – 30 lägenheter med lägre flerfamiljshus i form av parhus/radhus/kedjehus eller liknande.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 2021-02-13 – 2021-03-08.

Handlingar finns tillgängliga enligt nedan:

PlanbeskrivningPDF

PlanbestämmelserPDF

FastighetsförteckningPDF

BehovsbedömningPDF

Handlingarna finns även i kommunhusets entré Storgatan 20, Boxholm

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadschef Håkan Jonsson, tel 0142-89526.

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen till Boxholms kommun, Box 79, 595 03 Boxholm, senast sista samrådsdagen.

Anslaget 2021-02-12.

/Samhällsbyggnadsnämnden