Översiktsplan

Antagen i fullmäktige

Översiktsplanen är kommunens viljeyttring för hur den byggda miljön ska utvecklas, hur mark och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart vis och hur olika allmänna intressen ska vägas mot varandra. Översiktplanen omfattar även en miljökonsekvensbeskrivning.

Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen antogs i fullmäktige 2012-09-24.


ÖversiktsplanPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF