Krisberedskapsmeny - vi ska öva i köket

Genomförs i Boxholms kommun v. 39

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationskampanj för att öka människors motståndskraft inför olika typer av samhällskriser som kan uppstå. Genom detta kan man stärka varje människas egen beredskap, vilket i sin tur stärker hela samhällets beredskap.

I år genomförs krisberedskapsveckan under vecka 39, den 27 september - 3 oktober i hela Sverige. Boxholms kommun har deltagit under de senaste åren och i år ska vi delta med bland annat en övning i skolan i syfte att stärka kommunens krisberedskap.

Livsmedelsförsörjning - vi övar och utvärderar
Livsmedelsförsörjning är ett av de områden som kommunen behöver ha en beredskap kring, så att vi kan fortsätta erbjuda måltider till de som behöver detta, exempelvis skola och förskola, särskilda boenden och äldrevården, även under en samhällskris.

Varje dag lagar Boxholms kommun cirka 1 100 luncher till förskoleelever, elever och äldre som bor hemma och på särskilt boende. Som ett led i att stärka kommunens beredskap kommer måltidsenheten under krisberedskapsveckan att servera en särskild anpassad ”krisberedskapsmeny” på Stenbockskolan, vilket kommer utgöras av enklare färdiglagade måltider, dock med utvalda produkter för att säkerställa en fortsatt hög kvalité på den mat som serveras.

Genom detta får kommunen möjlighet att utvärdera hur en sådan ”krisberedskapsmeny” kan användas för att säkerställa att alla får en fullgod måltid även om det är elavbrott i köket, uteblivna varuleveranser eller någon annan kris.

Samövning med Hemvärnet
Under fredagen den 1 oktober kommer måltiden att förberedas och serveras i samverkan med Hemvärnet i Östergötland som en del i en samövning mellan Hemvärnet och kommunen. Hemvärnet kommer vara på plats inom ramen för deras ordinarie verksamhet 30 september – 1 oktober på Stenbockskolan.

Din hemberedskap
Tiden med Covid-19 har gjort det tydligt att vi många gånger tar saker och ting för givet. Vi har även fått en insikt i att samhället som helhet är sårbart och att allt, inte alltid, är så som vi förväntar oss att det är. Det finns flera exempel på detta; när hyllorna i matbutikerna gapade tomma på toalettpapper i början av Covid-19 pandemin då människor började bunkra upp detta, eller när det var omöjligt att få tag i en vanlig bordsfläkt under värmeböljan sommaren 2018 då alla såldes slut. Genom att skapa en egen hemberedskap av det mest nödvändiga kan vi stå bättre rustade vid nästa kris som inträffar.

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer", vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan 2018.


Läs broschyren Om krisen eller kriget kommer (dinsakerhet.se)