Kommunal hemsjukvård

Från och med januari 2014

Ännu ett viktigt steg har tagits i arbetet med att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Den 11 januari enades de högsta politiska ledningarna i alla länets kommuner och i landstinget om principerna för reformen.

Från och med januari 2014 kommer kommunerna att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det står klart efter att landstinget och kommunerna nu kommit överens om de sista frågorna kring ansvarsfördelning och skatteväxling. För patienter och brukare innebär reformen en hemsjukvård med bättre helhetssyn och kontinuitet i framtiden.

Uppgörelsen innebär att det sker en skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp, vilket på årsbasis motsvarar totalt cirka 240 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Även mellan kommunerna kommer en viss omfördelning av skattemedel att ske under en övergångsperiod. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. Det handlar i första hand om distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag arbetar mycket med hemsjukvård.

Nästa steg är nu att förslaget ska ut till alla kommuners fullmäktigeförsamlingar, och även till landstingsfullmäktige, för beslut innan reformen kan träda i kraft.