Granskning av detaljplan Timmerö 1:27

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av 10-15 bostäder på Timmerö 1:27,
Timmerö 1:100 och Timmerö 3:1.

Planområdet omfattar fastigheterna Timmerö 1:27, Timmerö 1:100 och del av Timmerö 3:1. Den enda bebyggelsen inom planområdet är en äldre industrilokal med tillhörande komplementbyggnader på Timmerö 1:27.

Granskning om planförslaget pågår under tiden 2023-09-04 - 2023-09-27.

Handlingar finns tillgängliga:

  • I kommunens entré Storgatan 20
  • Längre ned på den här sidan

Den som har synpunkter på planförslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen senast sista granskningsdagen till:
Boxholms kommun
Box 79
595 03 Boxholm

Upplysningar lämnas av:
Håkan Jonsson, Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-89526

Samhällsbyggnadsnämnden

Du hittar även handlingarna under kommunens anslagstavla.