God äldreomsorg

Boxholms modellen

Boxholms modellen för god äldreomsorg.

Det har under januari månad varit reportage i media om den svenska äldreomsorgen. Många dåliga exempel har lyfts fram. Det kan konstateras att Boxholm finns med på kartan som varande en kommun med få särskilda boendeplatser. Det är visserligen så men antalet särskilda boenden är inget mått på hur mycket äldreboende man har eller om den äldre får den hjälp och det stöd den äldre är i behov av.

I Boxholm började vi för drygt 10 år sedan att strukturera om äldreomsorgen. Kommunen satsade på friskare äldreboende, det är det de äldre efterfrågar, samt funderade på hur mycket av institutionsboende, som var nödvändigt att ha kvar bl.a. för att klara personer med demensdiagnos. Kommunen har genom sitt bostadsbolag 75 lägenheter med seniorboendestatus (som numera utrustats med värdinna) och socialförvaltningen har 45 vård- och omsorgsboenden samt 10 korttidsplatser för bl.a. växelvård, konvalescent, rehabilitering, avlastning m.m. Vår erfarenhet är att dessa boenden räcker eftersom den äldre vill välja boende så långt som möjligt och inte bo på institution förrän det är helt nödvändigt.

Det kan vidare konstateras att Boxholms kommun inte betalar en endaste krona för färdigbehandlade inom slutenvården. Äldreomsorgen ser alltid till att den som skrivs ut från sjukhuset får den hjälp och det stöd som personen är i behov av på hemmaplan. Vi kompletterar vår äldreomsorg med mycket social samvaro/aktiviteter, restaurang, bra hemtjänst (brukarna är mycket nöjda) och hemsjukvård. All personal har dessutom en stabil värdegrund att stå på. ”Att få leva så länge jag lever” är rättesnöret äldreomsorgens personal arbetar efter. Det innebär att det är de äldre som bestämmer hur de vill ha det, inom ramen för vad äldreomsorgen kan erbjuda. Detta är en framgångsfaktor för en trygg äldreomsorg.

”Boxholms Modellen” är alltså ett bra exempel på god äldreomsorg.

//Rozita Hedqvist, äldreomsorgschef