Antagen detaljplan för Hårdaholmen 1:11 med flera

Antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 2018-03-12 antagit detaljplan för Hårdaholmen 1:11 med flera.

I kommunfullmäktiges beslut finns besvärshänvisning som talar om hur du kan göra om du vill överklaga.

Handlingarna finns tillgängliga nedan:

Beslut kommunfullmäktige 2018-03-12, paragraf 16PDF

Antagandehandling - planbeskrivningPDF

Antagandehandling - planbestämmelserPDF

GranskningsutlåtandePDF

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets entré, Storgatan 20, Boxholm.