Gå till innehåll

Modersmål och studiehandledning

På den här sidan hittar du informaton om vad som gäller för studiehandledning och modersmålsundervisning.

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål i skolan. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och erbjuds från årskurs 1. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vem har rätt att få modersmålsundervisning?

Ditt barn har rätt till undervisning i sitt modersmål om:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • Ni talar språket hemma.
  • Barnet har grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst fem elever i Boxholms kommuns skolor önskar undervisning i samma språk.
  • Det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare.

Om ingen undervisning erbjuds vid höstterminens start sparas höstterminens ansökningar för att kunna göra en ny bedömning av antalet ansökningar till vårterminens start. En ny ansökan behöver därför inte göras.

Vad betyder grundläggande kunskaper?

Grundläggande kunskaper i modersmålet betyder att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen och förstå enkla texter. Eleven ska förstå muntliga instruktioner samt kunna delta i samtal om enkla ämnen. Kraven för grundläggande kunskaper ökar med elevens ålder.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter). Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om ni inte pratar språket hemma varje dag. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Det räcker med att en elev önskar läsa sitt nationella minoritetsspråk för att Boxholms kommun ska ge undervisning i modersmålet. Undervisningen ges om vi har, eller kan anställa en lämplig lärare.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning ska göras digitalt via denna blankett. Ansökan ska skickas in senast 1 juni inför höstterminen 2024 och senast 15 november för vårterminen 2025. Ansökningar som inkommer efter brytdatumet kommer att hanteras först till kommande termin. Elever som redan har modersmålsundervisning behöver inte göra en ny ansökan inför ett nytt läsår. Elever som tidigare fått avslag på ansökan och som därför inte ingår i en undervisningsgrupp vid vårterminens slut behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Längst ned hittar du en e-tjänst för anmälan till undervisning i modersmål

Avanmälan

Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen behöver en avanmälan göras via blanketten ”Uppsägning av modersmålsundervisning” .

Uppsägningen skickas till:
Boxholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 65
595 03 Boxholm

Längst ned hittar du uppsägning av modersmålsundervisning

Studiehandledning

Om du som elev har svårt att följa undervisningen på svenska kan du ha rätt att få stöd i form av studiehandledning på ditt modersmål.

Om du riskerar att inte nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen på grund av att du har svårt att följa med i undervisningen i svenska har du rätt till studiehandledning.

Studiehandledningen innebär att du får undervisningen förklarad för dig på ditt modersmål. På så vis kan du utveckla kunskaper i olika ämnen och lära dig mer, samtidigt som du lär dig svenska.

Det är rektorn på den skola du går på som beslutar om du kan få studiehandledning på ditt modersmål.