Gå till innehåll

Betyg, bedömningar och utvecklingssamtal

På den här sidan hittar du information om betyg, bedömningar och utvecklingssamtal.

Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får terminsbetyg första gången när de går ut höstterminen i årskurs 6. Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid terminens slut. Vid vårteminens slut i årskurs 9, när eleven slutar grundskolan, får eleven sitt slutbetyg.

Betygsskala

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg. Betyg i ett ämne är en bedömning av vilken nivå av kunskapskrav eleven har nått upp till under senaste terminen. Det betyder att betyget kan ändras uppåt eller neråt mellan terminerna.

Kunskapskrav

Det finns kunskapskrav i varje ämne och det går att läsa på skolverkets webbsida. Elevens kunskapsutveckling ska utvärderas och lärare ska informera elever och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Om en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som krävs för att få ett godkänt betyg är det extra viktigt att informera, skriftligt eller muntligt, via brev eller vid ett utvecklingssamtal. Riskerar en elev att inte klara kunskapskraven kan det bli aktuellt med någon form av anpassning av undervisningen eller extra stödinsatser som rektor beslutar om.

Utvecklingssamtal, IUP

Alla har rätt till utvecklingssamtal och för yngre elever som inte får betyg ska en individuell utvecklingsplan upprättas. IST Lärande används för att se elevens planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal.

IST Admin

IST Admin används för att se elevens betyg, elevgrupp och för att justera telefon och e-post.
Längst ned kommer du till e-tjänst IST Admin

IST Lärande

IST Lärande används för att se elevens planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal.
Längst ned kommer du till e-tjänst IST Lärande

Gamla betyg och betygskopior

Om du har slutat skolan och behöver en kopia på ett betyg ska du använda dig av vår e-tjänst nedan.