Gå till innehåll

Vilket stöd finns

På den här sidan hittar du information om stöd för eleven.

Alla barn och elever ska enligt skollagen ges ledning och stimulans i sitt lärande för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar .

Insatser för elever i skolan

Insatser för eleven kan vara extra anpassningar av undervisningen. Eleven får då extra hjälp och stöd med att komma igång med arbetet, tillgång till digital teknik med anpassade programvaror eller andra läromedel som passar elevens behov. Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga har rektor ansvar för att utreda om det finns behov av särskilt stöd som till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. På varje skola finns elevhälsoteam som arbetar med att ta fram anpassningar och åtgärder för att hjälpa eleven i skolan.