Gå till innehåll

Elevhälsa

På den här sidan hittar du information om Elevhälsa.

Elevhälsans uppdrag

I elevhälsans arbete är sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsoteam

I Boxholms kommun arbetar Barn- och elevhälsans personal i team. Det innebär att när de olika yrkeskategorierna möts tillsammans med förskolechef och rektorer så blir kraften och kunskapen större till att ge rätt stöd till barn och elever. Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper och detta är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av barnet/eleven. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleverna för att tillsammans se barnets/ elevens möjligheter och förutsättningar.

I varje Elevhälsoteam (EHT) finns skolsköterska, kurator, specialpedagog och vid behov deltar psykolog. Gemensamma arbetsuppgifter är att:

  • Arbeta förebyggande och därmed undanröja hinder och orsaker till att svårigheter uppstår.
  • Medverka till att utveckla förskolan, skolan som verksamhet och organisation samt vara en påverkansfaktor vid planering och beslut på ledningsnivå.
  • Ingå i Elevhälsteam (EHT) på varje skola samt delta i elevhälsokonferenser (EVK)
  • Handleda enheternas personal i elevhälsofrågor
  • Arbeta utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation till sin omgivning, familj och skola.
  • Samverka med andra berörda instanser och verksamheter samt andra kommuner.
  • Ge råd och stöd till föräldrar samt vid behov medverka på föräldramöten.
  • Samverka vid stadieövergångar kring elever i behov av stöd.
  • Att med ett elevnära och inkluderande synsätt stödja personal, och föräldrar inom förskola, grundskola och särskola i Boxholms kommun.