Strandskyddsdispens

Från och med 1 juli 2009 gäller att det är kommunerna som har huvudansvaret för prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet gäller i hela landet vid kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen, för sjön Sommen gäller 150 meter , både på land och i vattenområdet, även under vattnet.

Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden genom allemansrätten. Det är också meningen att strandskyddet ska bevara växters och djurs livsvillkor vid strandområden.

Inom strandskyddat område får man inte:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller Avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
  • Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar
  • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter

Undantagna från förbudet är verksamheter inom jord- och skogsbruket där vissa åtgärder för sin funktion måste finnas inom strandskyddat område.

Det finns följande skäl att hänvisa till om man vill göra en åtgärd inom strandskyddat område:

  • Området är redan taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från strandområdet
  • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket viktigt intresse