Förhandsbesked

Ska du bygga ett nytt hus på en plats där det tidigare inte har funnits något hus och någon avstyckning av fastighet inte heller är gjord, är det lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Till ansökan ska en skalenlig karta med platsen för byggnationen vara väl utmärkt. Även en beskrivning eller enkel ritning/skiss på det tänkta huset ska bifogas ansökan. Förhandsbesked beslutas av byggnadsnämnden och beslutet är giltigt i 2 år.

Ett positivt beslut på ett förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov under förutsättning att bygglovsansökan överensstämmer med förhandsbeskedet. Även andra krav i plan- och bygglagen och eventuellt även enligt miljöbalken (strandskyddsdispens) ska uppfyllas.

För blankett och innehåll i förhandsbesked.