Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd för att bygga nytt, bygga till, sätta upp skylt, göra vissa ändringar med mera. Ligger den tänkta byggnationen i närheten av sjö eller vattendrag kan det behövas strandskyddsdispens. Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och med lagreglerna i Plan- och Bygglagen. Alla beviljade lov publiceras i Post- och inrikes tidningar, se länk nedan.

Vissa åtgärder kräver endast bygganmälan, exempelvis installation av eldstad, väsentliga ändringar av ventilation- och va-installationer, hiss och åtgärder som påverkar brandskyddet. Om Du ska göra en egen avloppsanläggning eller installera bergvärme, kontakta Miljökontoret i Mjölby kommun, tel: 0142-85000.

För alla ärenden tar vi en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Bygglovsprocessen. Pdf, 274.2 kB.

Detta får man göra utan bygglov och anmälan Pdf, 209.3 kB.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Johan Törnroth, bygglovshandläggare / inspektör
Telefon: 0142-895 39, 072-242 75 90
E-post: johan.tornroth@boxholm.se

Lisbeth Wolander, assistent samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0142-895 21
E-post: lisbeth.vohlander@boxholm.se

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Handlingar skickas till:
Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
595 03 Boxholm

Länkar

Post och inrikes tidningar - publicering av beviljade lov
Broschyr - Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Sammanställning information - mitt bygge