Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd för att bygga nytt, bygga till, sätta upp skylt, göra vissa ändringar med mera. Ligger den tänkta byggnationen i närheten av sjö eller vattendrag kan det behövas strandskyddsdispens. Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och med lagreglerna i Plan- och Bygglagen. Alla beviljade lov publiceras i Post- och inrikes tidningar, se länk nedan.

Vissa åtgärder kräver endast bygganmälan, exempelvis installation av eldstad, väsentliga ändringar av ventilation- och va-installationer, hiss och åtgärder som påverkar brandskyddet. Om Du ska göra en egen avloppsanläggning eller installera bergvärme, kontakta Miljökontoret i Mjölby kommun, tel: 0142-850 00.

För alla ärenden tar vi en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Bygglovsprocessen.pdf Pdf, 274.2 kB.

Detta får man göra utan bygglov och anmälan.pdf Pdf, 209.3 kB.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Johan Törnroth, bygglovshandläggare / inspektör
0142-895 39, 072-242 75 90
johan.tornroth@boxholm.se

Marie Torvaldsdotter Björkegren, förvaltningsassistent
0142-895 21
marie.torvaldsdotter-bjorkegren@boxholm.se

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef
0142-895 26
hakan.jonsson@boxholm.se

Handlingar skickas till:
Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
595 03 Boxholm

Länkar

Post och inrikes tidningar - publicering av beviljade lov
Broschyr - Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?