Bredbandsutbyggnad

Utbyggnad av bredband i Boxholms kommun fortsätter och aktuellt EU-projektområde är Malexander-Åsbo (Projekt: Boxholm fiber 2019-EU). Nedan finner du information och dokument angående detta.

Varför fiberansluta sin fastighet? Boxholms kommun satsar tillsammans med statliga medel för att utveckla landsbygden. Med en fiberansluten fastighet finns möjligheter för hela hushållet att mer fullt ut kunna utnyttja både Internet, telefoni och TV på ett driftsäkrare sätt. Denna kommunala satsning gör att fler får tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var i kommunen man bor, arbetar eller bedriver näringsverksamhet. Du kan läsa mer om tjänsterna på www.vokby.se

Möjlighet till bidrag för byalag

Det finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredbandet. Mer information finns hos Länsstyrelsen och hos Jordbruksverket.

Schaktning

Olägenheter för fastighetsägare

Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning till markägaren för markintrång.

Anslutning

Serviceslang och kopplingsbrunnar finns där en utbyggnadssträcka är slutförd. Anslutning är förberedd för fastighetsägare så att senare anslutning till fastigheter kan ske.

När ett stamnät av bredband är klart kan boende i närheten ansluta sin fastighet. Byalagskoncept innebär att boende i ett närområde går samman i s.k. byalag och själva genomför grävning för nedläggning av kanalisation för fiber mellan stamnätet och den egna fastigheten. Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material upp till 500 meter från stamnätet för förbindelsen (vid längre sträckor tas beslut i samråd med kommunen) och övervakar att installationen genomförs på rätt sätt.

Anslutningskostnaden är 20 000 kr per huskropp. I denna kostnad ingår projektering, material, blåsning och svetsning av fiber, uppsättning av fiberdosa samt inmätning.

Så här gör du

Här finns en instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband:
Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutningPDF

Du behöver även dessa dokument (ifyllbara pdf):
Beställning Fiberanslutning (projekt: Boxholm fiber 2019-EU)PDF
Markupplåtelseavtal (projekt: Boxholm fiber 2019-EU)PDF

Beställning Fiberanslutning (övriga anslutningar, ej projekt)PDF
Markupplåtelseavtal (övriga anslutningar, ej projekt)PDF

Skicka Fiberbeställning och Markupplåtelseavtal till:

Kommunalförbundet ITSAM
Fiberutbyggnad
Storgatan 36 A
590 36 Kisa

Vanligt förekommande frågor och svar om fiber (FAQ).PDF

Kontakt

För frågor och ytterligare information, ring Fiberutbyggnad ITSAM 0142-895 70, alternativt e-post: fiber@boxholm.se.

Tjänsteleverantör
Kundservice, VÖKBY Bredband AB
0142- 680 680
E-post: kundservice@vokby.se

Information om pågående arbete


Projekt Boxholm fiber 2019

Boxholms kommun har startat ett projekt för att bygga ut det fiberbaserade bredbandsnätet på landsbygden i området Malexander – Åsbo.

Projektet möjliggörs genom projektstöd via Länsstyrelsen Östergötlands Landsbygdsprogram 2014-2020. Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektets syfte är att bygga ut kommunens befintliga fibernätverk så att alla permanentboende invånare i området Malexander-Åsbo i Boxholms kommun, har möjlighet att ansluta till ett framtidssäkert, öppet och leverantörsoberoende bredband.

Målet för projektet är att ansluta minst 86 procent av hushållen med folkbokförda personer inom det område som är avgränsat för projektet.

Projektet är även en del av regeringens bredbandsstrategi för ett uppkopplat Sverige 2025 och vars viktigaste mål är:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s


Karta - Projekt Boxholm fiber 2019PDF  (status 2019-06-20, kartan uppdateras med vissa intervall från och med 2019-08-05)

EU-Jordbruk och landsbygdsutveckling