Bredbandsutbyggnad

Utbyggnad av bredband i Boxholms kommun fortsätter.

Varför fiberansluta sin fastighet? Boxholms kommun satsar tillsammans med statliga medel för att utveckla landsbygden. Med en fiberansluten fastighet finns möjligheter för hela hushållet att mer fullt ut kunna utnyttja både Internet, telefoni och TV på ett driftsäkrare sätt. Denna kommunala satsning gör att fler får tillgång till bredbandskapacitet och tjänster på lika villkor, oavsett var i kommunen man bor, arbetar eller bedriver näringsverksamhet. Du kan läsa mer om tjänsterna på www.vokby.se

Möjlighet till bidrag för byalag

Det finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredbandet. Mer information finns hos Länsstyrelsen och hos Jordbruksverket.

Information om pågående arbeten

Pågående arbeten

Här kommer information och kartor om nästa utbyggnadssträcka att finnas.

 

Olägenheter för fastighetsägare

Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

 

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning till markägaren för markintrång.

Anslutning

Serviceslang och kopplingsbrunnar finns där en utbyggnadssträcka är slutförd. Anslutning är förberedd för fastighetsägare så att senare anslutning till fastigheter kan ske.

När ett stamnät av bredband är klart kan boende i närheten ansluta sin fastighet. Byalagskoncept innebär att boende i ett närområde går samman i s.k. byalag och själva genomför grävning för nedläggning av kanalisation för fiber mellan stamnätet och den egna fastigheten. Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material upp till 500 meter från stamnätet för förbindelsen (vid längre sträckor tas beslut i samråd med kommunen) och övervakar att installationen genomförs på rätt sätt.

Anslutningskostnaden är 20 000 kr per huskropp. I denna kostnad ingår projektering, material, blåsning och svetsning av fiber, uppsättning av fiberdosa samt inmätning.

Så här gör du

Här finns en instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband:
Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutningPDF

 

Du behöver även dessa dokument (ifyllbara pdf):
Beställning Fiberanslutning (projekt: Åsbo-Malexander)PDF
Markupplåtelseavtal (projekt: Åsbo-Malexander)PDF

Beställning Fiberanslutning (övriga anslutningar, ej projekt: Åsbo-Malexander)PDF
Markupplåtelseavtal (övriga anslutningar, ej projekt: Åsbo-Malexander)PDF

Skicka Fiberbeställning och Markupplåtelseavtal till:

Kommunalförbundet ITSAM
Fiberutbyggnad
Storgatan 36 A
590 36 Kisa

Vanligt förekommande frågor och svar om fiber (FAQ).PDF

Kontakt

För frågor och ytterligare information, ring Fiberutbyggnad ITSAM 0142-895 70, alternativt e-post: fiber@boxholm.se.

Tjänsteleverantör

Kundservice, VÖKBY Bredband AB
0142- 680 680
E-post: kundservice@vokby.se

 

EU-Jordbruk och landsbygdsutveckling