Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

År 7

Går vi genom följande områden:

Kommunikation, Strömkällor, ritningslära, konstruktioner och hållfasthet.

År 8

Går vi genom följande områden:

Huskonstruktioner, de enkla maskinerna, teknik och miljö.