Personuppgiftslagen

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/inkomstförfrågan/schema, eller som övrigt registreras i samband därmed, behandlas av barn- och utbildnings-förvaltningen för förberedelse och administration av berörda tjänster. Personupp-gifterna kan bland annat utgöra underlag för statistikanalyser och debitering av avgifter. Om information önskas om vilka personuppgifter som behandlas, rättelser av felaktiga eller missvisande uppgifter kan begäran om detta ske hos rektor.