Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

Alla som arbetar med barn har en skyldighet (enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen) att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.

Kommunfullmäktige fastställer taxa och lokala riktlinjer för kommunens skolbarnomsorg.

Nyheter