Bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd för att bygga nytt, bygga till, sätta upp skylt, göra vissa ändringar med mera. Ligger den tänkta byggnationen i närheten av sjö eller vattendrag kan det behövas strandskyddsdispens. Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och med lagreglerna i Plan- och Bygglagen. Alla beviljade lov publiceras i Post- och inrikes tidningar, se länk nedan.

Vissa åtgärder kräver endast bygganmälan, exempelvis installation av eldstad, väsentliga ändringar av ventilation- och va-installationer, hiss och åtgärder som påverkar brandskyddet. Om Du ska göra en egen avloppsanläggning eller installera bergvärme, kontakta Miljökontoret i Mjölby kommun, tel: 0142-85000.

För alla ärenden tar vi en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Lisbeth Wolander, Assistent Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0142-895 21
E-post: lisbeth.vohlander@boxholm.se

Håkan Jonsson, Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0142-895 26
E-post: hakan.jonsson@boxholm.se

Handlingar skickas till:
Boxholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 79
590 10 Boxholm

Länkar

Post och inrikes tidningar - publicering av beviljade lov
Broschyr - Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Sammanställning information - mitt bygge